Categories
Quran

SURAH E WAQIAH

Rehman Wa Raheem Khuda Ke Naam Se

Jabke Qayamat Waqe Hojaye.

Jiske Waqe Hone Me Koi Jhoot Nahi.

Wo Pusht Aane Wali (Bhi) Hai Aur Buland Karnewali (Bhi)

Jiswaqt Zameen Aisi Hilayi Jayegi Jaise Ke Hilaye Jane Ka Haq Hai

Aur Pahad Aisay Ukhad Diye Jayenge Jaisa Ke Ukhad Diye Jane Ka Haq Hai

Phir Wo Phaila Huwa Ghubar Hojaenge 

Aur Tum Teen Giroh Hojaoge

Pas Daen Taraf Walay, Kya Kehne Daen Taraf Walon Ke

Aur Baeen Taraf Walay Phoot Gaye Naseeb Unke, Baeen Taraf Walon Ke.

Aur Aage Badhne Walay To Aage Hi Badhne Walay Hain.

Nemat Wali Jannato Me

Muqarrabe Bargah to Wahi Hain

Pehlon Se Bahot Se Hain Aur Pichle Me Se Thode Se

Sone Se Banay Huway Jadao Taqton Par Aamne Samne Takiya Lagaye Baithe Honge 

Hamesha Rehne Walay Ladke glass Aur Lutiyan aur Aisi Sharab Ke Jaam Liye huway Unke Paas Aate Jate Rahenge Jisse Na unko kabhi darde Sar Hoga Aur Na Unke Hosh Wa Hawas Goum Honge

Aur Phal Wo Laenge Jinko Ye Pasand Karlen

Aur Parindon Ka Gosht (Aisa) Jiska Unko Ji Chahay

Aur Badi Badi Aankhon Wali Huren Aisi Jaisay Chipay Huway Moti

Jo Nek Amal Ye Kiya Karte Thay Ye Uska Ewaz Hoga 

Siwaye Salaam Aur Salaam Kehne Ke Wo Jannat Me Na Koi Lagho Baat Sunge Aur Na Koi Gunah Ki Baat

Aur Dahne Haath Walay Kya Kehne Dahne Haath Walon Ke

Wo Baghair kanton Wali Jhuki Huwi Berion Me Honge Aur Teh Ba Teh kelon Me 

Aur Phalay Huway Saye Me

Aur Behte Huway Pani Me 

Aur Bahot Se Mewe Me Jo Na Khatam Hoga Aur Na Roka Jaega

Aur Ounche Ounche Farshon Par Honge (Aur Huren Bhi Unko Milengi) 

Humne Yaqinan Unko Bilkul Naya Paida Kiya Hai 

Phir Hum Unko kunwariyan Pyar Dilane Waliyan Aur Hum Sin Khaskar Dahne Haath Walon Keliye Qarar Diya Hai 

Ye Bahot se Pehlon Me Se Honge aur Bahot Se Pichlon Me Se Honge 

Aur Baen Haath Walay Kya Buri Gat Hogi Baen Haath Walon Ki 

Aag Ki Tapish Me Aur Khaolte Pani Me Aur Siyah Dhuwen Ke Saaye Me Honge 

Jo Na Thanda Hoga Aur Na Nafa baksh

Beshak Wo Isse Pehle Badi Aasaesh Me Thay

Aur Baday Baday Gunahon Par Israr Kiya Karte Thay Aur Ye Kaha Karte Thay Ke Kya Jab hum Marjaenge Aur Mitti Aur Haddiyan Hojaenge To Aaya Hum Phir Bhi Uthaye Jaenge?

Aaya Hamaray pehle Baap Dada Uthaye Gaye?

Tum Ye Kehdo Ke Pehle Aur Pichle Ek Muqarrera Din Ke Moayyin Waqt Par Zaroor Jama Karliye Jaenge 

Phir Tum Aye Giroho Aye Jhutlane Walo Tohar Ke Daraqt Me Se Khane Walay Aur Isise Paet Bharne Walay Hoge

Phir iske Upar Se Khaolta Huwa Pani Pine Walay

Aur Pyase ounton Ki Si Pilayi Pine Walay Honge

Jaza Wa Saza Ke Din Ye Unki Mehmani Hogi

Humne Tumko Paida Kiya Hai Phir Tum Kyun Nahi Tasdeeq Karte?

Aaya Tumne Ghaor Kiya Ke jo Mani Tum (Rehem Me) pohanchate Ho Kya Tum Isse Aadmi Ko Paida Kardete Ho Ya Hum Paida Karne Walay Hain?

Humne Hi Tumharay Mabaen Maot Ko Muqarrar Kardiya Hai Aur Hum (Isme) Aajiz Nahi Hain Ke tumharay Badle Me Tum Jaisay Aur Banaden 

Aur Tumko Is Halat Me Paida Karden Jisay Tum Nahi Jantay 

Aur Pehli Paidaesh ko To Tum Yaqinan samaj Gaye Ho Phir (Usko) Kyun Nahi Yaad Rakhte?

Aaya Tumne Isme bhi Ghaor Kiya Ke Jo Beej Tum Botay Ho Kya Tum Usko ugate Ho Ya Hum Ugane Walay Hain?

Agar Hum Chahte To Usko Machura (Chura) Kardete 

Phir Tum Baten Hi Banatay Rehjatay Ke Hum Par To Dand Pad Gaya

Balke Hum (To) Badnaseeb Log Hain 

Aaya Tumne Us Pani Ke Baray Me Bhi Ghaor Kiya Jisay Tum Pitay Ho?

Kya Tumne Usko Badalon Se Utara Hai Ya Hum Utarne Walay Hain?

Agar Hum Chahte To Usko Kadwa Khari kardete Phir Tum Shukar Kyun Nahi Ada Karte?

Aaya Tumne Is Aag Ke Baray Me Bhi Ghaor Kiya Hai Jisay Tum Sulgate Ho?

Kya Iske (Indhan Ke) Daraqt Ko Tumne Paida Kiya Hai Ya Hum Paida Karne Walay Hain?

Humne Usko (Aatishe Jahannum Ka) Yaad Dilane Wala Aur Jungle Ke Rehne Walon Keliye Nafa Ki Cheez Qarar Diya Hai

Pas Aye Rasool (Saws) Tum Apne Azmat Walay Khuda Ke Naam Ki Tasbeeh parho

Pas Qasam Hai Sitaron Ke Girne Ki Jagah Ki Aur Agar Tum Samjho To Ye Qasam Bahot Hi Badi Hai

Beshak Nafa Dene Wala Quran (majeed) Zaroor Poshida Nawishtay Me Hai

Jisko Siwaye Unlogon Ke Jo Paak Kardiye Gaye Hain Koi Chuta Hi Nahi

Tamaam Aalamon Ke Parwardigar Ki Taraf Se Utara Huwa Hai

Kya Tum Isi Baat Ke Mutaliq Kabeli Karte Ho?

Aur Apni Rozi Ka Shukriya Isi Baat Ko Qarar Dete Ho Ke Jhutlaya Karo 

Phir Us Waqt Tumhara Qabu Kyun Nahi Chalta Jabke jaan Halq Tak Aapohanchti Hai Aur Tum Uswaqt (Paday Paday) Dekha Karte Ho

Aur Hum Is (Maot) Ki Nisbat Tumse Zyada Qareeb Hain

Laikin Tumko Sujta Hi Nahi phir Agar Tum Kisi Ke Matehet Nahi Ho To Agar Tum Sache Ho To Is (Jaan) Ko Laota Kyun Nahi Latay?

Pas Agar Wo Muqarribane Bargah Se Hai To (Uskeliye) Rahat Aur Khushbu Hai aur Nemat Wali Jannat Hai

Aur Agar Wo Dahni Taraf Walon Me Se Hai To Dahni Taraf Walon Se Tumhare Liye Salamati Hi Salamati Hai 

Aur Agar Wo Jhutlane Walay (Aur) Gumrahon Me Se Hain to Khaolte Huway Pani Ki Mehmani Hai Aur Jahannum Me Jana Hai (Jo Kuch Bayan Kiya Gaya) Ye Zaroor Jhupi Tuli yaqini Khabar Hai

Pas (Aye Rasool Saws) Tum Apne Azmat Walay Parwardigar Ke Naam Ki Tasbeeh Parho.