Categories
Ilm

SURAH E QADR

97. Surah Al-Qadr

               BISMILLAHI AR RAHMAN AR RAHEEM

INNAA ANZALNAAHU FEE LAILATIL QADRBeshak Humne Isko Shabe Qadr Me Nazil Kiya
WA MAA ADRAAKA MA LAILATUL QADRAur Tum Kya Samaje Ke Shabe Qadr Kya Hai? 
LAILATUL QADRI KHAIRUM MIN ALFEE SHAHRShabe Qadr Hazar Mahino Se Behtar Hai
TANAZ ZALUL MALAA-IKATU WAR ROOHU FEEHA BI IZNI-RAB BIHIM MIN KULLI AMRIsme Rooh Aur Kul Farishte Apne Parwardigar Ke Hukum Se Har Moamela Lekar Utarte Hain
SALAAMUN HIYA HATTAA MAT LA’IL FAJR(Ye Raat) Fajr Ke Tulu Hone Tak (Salamati) Salamati Hai.

WA MAA ADRAAKA MA LAILATUL QADR – Al-Mani Me Janab Ameerul Momeneen (a.s.) Se Manqool Hai Ke Janabe Rasulekhuda SAWS Ne Dariyaft Kiya Ke YA ALI (a.s.) Aaya Tum Jante Ho Ke LAILATUL QADR Ke Kya Mani Hain? Maine Arz Ki Ya Rasoolallah SAWS Jab Tak Huzoor Na Batlaen Mai Kyunkar Janu? Farmaya Ke Allah Ne Isi Raat Me Jo Kuch Qayamat Tak Hone Wala Hai Sab Muqarrar Farmaya Hai.  Pas Minjumla In Sab Bato Ke Tumhari and Tumhari Aulad Ki Wilayat Bhi Hai Jo Qayamat Tak Rehnewali Hai. (Qurane Majeed Ke LAILATUL QADR Me Nazil Hone Ka Matlab Kya Hai? Iskeliye Dibache Ka Nawan (9) Muqaddama Dekho).

SAFA 716 NOTE NO. 5:  LAILATUL QADRI KHAIRUM MIN ALFEE SHAHR – Kaafi Me Imam Jafare Sadiq (a.s.) Se Manqool Haike Janabe Rasulekhula SAWS Ne Khwab Me Ye Dekha Ke Bani Umayya Aanhazrat SAWS Ke Baad Inke Mimbar Par Chadte Hain Aur Logon Ko Rahe Rast Se Hatakar Pichle Paon Laotate Hain. Pas Subha Ko Aanhazrat SAWS Bahot Ranjida Aur Maghmoom Thay Ke Jibraeele Ameen (a.s.) Nazil Huwe Hain Aur Arz Ki Ye Kya Baat Hai Ke Mai Aapko Ranjida Wa Maghmoom Pata Hoon? Farmaya Aye Jibraeel (a.s.) Maine Aaj Hi raat me dekha ke mere baad mere mimbar par bani umayya chadte hain aur logon ko rahe rast se bhatka kar piche hatate hain.  Jibraeele Ameen (a.s.) Ne arz ki uski qasam jisne Aap (SAWS) Ko maboos farmaya hai mujhe abtak is amr ke mutalliq koi ittela nahi hai.  Chunacke wo hud aasman ko gaye aur zyada der na guzri ke Qurane Majid ki kycg ayaten leka aaye kinse aanhazrat (saws) ko sukun wa itemanan huwa.  Wo ayaten hasbe zael hain AFARATA IM MATANAHUM SININA SUMMA JAAHUM MA KANU YUADUNA MA AGNA ANHUM MA KANU YAMATTAOON (Dekho Safa 449 Satar 9) Neez INNA ANZALNAHU…..ta…..KHAIRUM MIN ALFEE SHAHR jiska ye matlab hai ke khudaye ta’ala ne apne nabi keliye shabe qadr ko hazar mahine se jisme bani umayya saltanat ke malik honge behtar qarar diya.  Tafsire majmaul bayan me hazrat Abdullah Ibne Abbas (r.a.) se manqool haike janabe rasulekhula saws ke samne bani israeel ke ek shaks ka zikr kiya gaya jisne rahe khuda me ek hazar mahine apne kandhay par talwar utayi thi.  Jisse aanhazrat (saws) ne bahot tajjub kiya aur ye aarzu bhi ki ke meri ummat me bhi aisa koi hota aur ye arz bhi ki ke khudawanda meri ummat ko tu ne umren bhi kam di hain aur aamaal bhi unke thode hain pas khudae taala ne aanhazrat (saws) ko sabe qard ata farmai aur ye irshad farmaya ke shabe qadr un hazar mahino se behtar hai jinme us israeli ne rahe khuda me hathyat uthaye the aur ye maqsoor aap keloye hai.  Aur aap ke baad aap ki ummat keloye qauamat tal har maae mubarake ramazan me hoti rahegi.  Kaafi me hai ke Janabe Imam Mohammade Baqir alaihis salaam se khudae taal ke is qaol INNA ANZALANHU FI LAILATIM MUBARAKATIN (Dekho Safa 791 Satar 7) Ka Matlab dayaftkiya gaya to farmay \a ke haan yehi shabe qadr hai.  Aur ye har baras mahe mubarake ramazan ke aaqri ashreh me hoti hai aur qurane majeed shabe qadr hi me nazil huwa hai.  Neez manqool haike kisi ne inhi Hazrat (a.s.) se dariyaft kiya tha ke shabe qadr kis shab ko hoti hai? To farmaya Isay ekiswee shan me talash karo ya teiswee me.  Aur ek riwayat ke bamaojib ye farmaya ke unniswee, ekiswee, teiswee.  Kisi ne arz ki ke agar aadmi ko takan aariz hojaye ya bimar hoto in shabo me se sab se zyada bharosa kis par hai? Farmaya teiswee par.  Aur Janabe Imam Mohammede Baqir ya Janab Imam Mohammade Jafare Sadiq alaihuma salaam se ye bhi riwayat hai ke iski alamat ye hai ke hawa khushboodar hojati hai aur masoam agar sardi ka hai to wo raat garam hojati hai aur agar garmi ka hai to sard hojati hai.  Kaafi me Janabe Imam Ali Naqi alaihis salaam se manqool haie his haal me mere walide majis kaaba ka tawaf farma rahe the ek shaks naqab post aaya aur Harrat (a.s.) ke rareeb hokar aapko poore saat chakkar na karne diye aur aapko ek makan me ke gaaya jo kohe safa ke pehlu me hai.  Mujhe bhi wahin bulaya aur ye kaha ke Ibne Rasoolallah saws ka aana mubarak ho.  Phir apna haath mere sar par rakha aur ye kaha e aye wo shaks jo baad apne aaba o ajdad ke ameene khuda hain.  Knuda aap ki asl me barkat de.  Aye Abu Jafar (a.s.) Ji chahe tum mujhe khabar do aur agar chaho to mai tumhe khabar doon.  Agar ji chahe aap mujh se kuch sawal karen aur agar manzoor ho mai aap se kuch sawal karun.  Ji chahe aap meri tasdeeq kihiye aur manzoor ho to mai aap ki tasdeeq karun?  Hazrat (a.s.) ne farmaya mujhe ye sab baten manzoor hain.  Is shaks me kaha to aisa na ho ke mere sawalat ke waqt aapki zaban se kuch aur nikle aur dilme merei nisbat kuch aur ho? Farmaya aisa to wo shaks karsakta hai jiske dilme do ilm hon (aur) inme se ek doosre ka muqalif ho.  Aur khudaye taala ne is ko riwa hi nahi rakha ke is ke ilm me iqtelaf ho.  Is shaks ne kaha ke mera sewal yehi hai ke hiske ek juz ki tafseel aap khud hi farmagaye.  Mujhe isi ilm ki khabar dijiye ke hisme koi iqtelaf nahi hota ke iska janne wala kaun hai?  Farmaya sara ilm khudaye azza wa jal ke paas hai magar itna hissa jiski char wa nachar bando ko zarurat nahi hoti hai wo aosiya ke paas hai.  Ye sunkar us shaks ne apni naqab palat di.  Sidha ho baitha.  Chehra iska bashshash hogaya.  Isne kaha ke yehi meri gharz hai aur mai isiliye aaya hoon  aap ka ye guman haike is ilm ka ek hissa jisme kisi tarah ka iqtelaf nahi hota aosiya ke paas hai to wo aosiya ko hasil kistarah hota hai?  Farmaya isitarha jis taraj Janabe Rasulekhula SAWS ko hasil hota tha.  Farq itna hai ke Janabe Rasulekhula SAWS farishto ko dekhte the ke wo nabi the aur aosiya faqat aawaz sunte hain.  Is wastay ke ye mohaddish hain.  Janabe Rasulekhula SAWS jis waqt khudaye taala ki janib tawajjo karte the to wahi sunlete the aur ye wahi nahi sunte.  Inko Ilham hojata hai.  Is shaks ne kaha Yabna Rasulallah saws Aap ne sach farmaya.  Magar ek sawal mera is se bhi zyada saqt hai.  Bhala mujhe ye to batayiye ke ye ilm aosiya se isitarah kyun nahi aam taor par zahir hota jaisa ke Janabe rasulekhula saws se zahir hota tha? Hazrat (a.s.) farmate hain ke mere walide majib ye sunkar mutabassim huwe aur irshad farmaya ke allah ko ye manzoor nahi hai ke siwaye in logon ke jinka imtehan eman ke zariye se kar chuka hai kisi aur kko is ki ittela ho.  Jaisa ke Janabe rasulekhula saws Ke baryy me ye tae farmaya tha ke apni qaom ko ezadahi par sabr kiye chale jaen aur jab tak hukm na mile inse jihad na karen Pas Aanhazrat (saws) chupate rahe ta ankay ye farmaya FASDA BIMA TUMARU WA AARIZ ANIL MUSHREKINA (Dekho Safa 425 Satar 1) aur qasam bakhuda agar Aanhazrat (saws) is se pehle bhi zahir karte to mamoon rehte.  Lekin inhone itaat ko madde nazar rakha aur khilaf karne se khaef rahe.  Isi wajah se zaban ko roka.  Isitarah mai bhi chahta hoon ke tum is ummat ke Mehdi (a.s.) ke muntazir raho.  Jiski nusrat aasman wa zameen ke kil farishte Aale Daood (a.s.) ki talwaro ke ssath karenge.  Jo kafir margaye honge inki ruhon ko azab denge aur jo zinda honge inke jismo se ruhen nikalkar murda kafero ki ruhon se inko miladenge.  Ye Sunkar is shaks me ek talwar nikali aur kaha ke aaya ye bhi inhi me se hai? Hazrat (a.s.) farmat hain ke mere walide majid ne irshad farmaya ke isi ki qasam jis ne Mohammed Mustafa saws Ko tamam aadmiyon par fazilat di hai.  Beshak ye inhi talwaro me se hai.  Is shaks ne phir naqab apni odh li aur kaha ke mai Ilyas (a.s.) hoon.  Maine Aap se Aap Ke Moamele me jo kuch diriyaft kiya wo azrue jahalat nahi dariyaft kiya balke maine ye chaha ke is hadees se aap ke ashab ko quwwat pohanche aur ab mai ek ayat batlata hoon ke aap to isse jante hain magar agar aap ke shia iske zariye se muqasema karen to ghalib aaenge.  Hazrat (a.s.) farmate hain ke mere walide majid ne farmaya ke aapki marzi ho to mai hi wo batladoo?  Inhone kaha behtar hai.  Phir mere walide majid ne farmaya ke agar hamare shia hamare muqalefeen se ye dariyaft karen ke khudae taala apne rasool saws se famata hai INNA ANZALNAHU FI LAILATIL QADR To aaya ilm me se kuch aisi baten bhi thee jinko Janabe rasulekhula saws is raat tak nahi jantay the ya kuch aisi bhi thee hinko Jibraeel (a.s.) is raat ke siwaye bhi lae the? To wo yehi kahenge gke nahi! Us waqt unse ye kaho ke aaya koi ilm aisa hai jiska is raat ko zahir karna zaruri tha? Ispar kahenge nahi! Tab inse ye kaho ke Janabe rasulekhula saws ne ilme khuda se jo kuch bhi zahir kiya hai isme kuch iqtelaf hai? Agar wo kahenge hai to tum ye kaho ke jisne khuda ka aisa hukum pohanchaya hai jisme iqtelaf hai zaroor janabe rasulekhula saws ka muqalif hai.  Inhe kehna padega ke haan hai.  Aur agar wo nahi kehden to unki pehli baat ke barkhilaf padega.  Tum inse ye kaho MA YALAMO TAWILAHU ILLALLAH WAR RASEQUNA FIL ILM (Dekho Safa 74 Satar 8) Phir agar wo kahen ke ilm me mazboot kaun hain? To Tum Kehdo ke Ilm Me iqtelaf nahi hota.  Phir bhi agar dariyaft karen ke aakhir batao to wo kaun hain? To Tum kaho ke pehle to inme se Janabe rasulekhula saws hain. Aaya inhone pohancha diya ya nahi? Agar wo kahen ke pohanchadiya to phir dariyaft karo ke aaya Janabe rasulekhula saws ka inteqal bhi hogaya ya nahi? Aur Jo Khalifa Aanhazrat (saws) Ke baad hai aaya isko aisa ilm hai jisme iqtelaf na ho?  Agar wo kahen nahi hai to tum ye kaho ke Janabe rasulekhula saws ka khalifa moayyad minallah hai aur Janabe rasulekhula saws kisi aur ko khalifa karenge nahi siwaye iske jo aanhazrat (saws) ke faislay ke bamaojib to faisla kare aur siwaye nabuwwat ke aur sab baton me Aanhazrat (saws) ke manind ho.  Aur agar Janabe rasulekhula saws ne apne ilm ke bare me kisi ko khalifa nahi kiya to ummat ke jitne log baad me paida honewale the sabko zaya kardiya.  Aur agar tumse wo ye kahen ke Janabe rasulekhula saws ka ilm to quran se tha to tum ye kaho ke qurane majeed me ye bhi maojood hai HAA MEEM WAL KITABIL MUBEEN INNA ANZALNAHO FI LAILATIM MUBARAKTIN INNA KUNNA MUNZEREEN.  FIHA YUFRAQU KULLO AMRIN HAKEEMIN.  AMRAM MIN INDENA INNA KUNNA MURSELEEN. (Dekho safa 791 satar 3)  phir agar tum se wo ye kahen ke allah to nabi ke siwa kisi ke paas bheja hi nahi karta to tum jawab me ye kaho ke ye amr mohkam jo alag alaf kiya jata hai.  Ye to farishton ki aur rooh ki taraf se hota hai (aur farishton ka aur rooh ka utarna sabit hai TANAZZALUL MALAEKATO WAR ROOHO FIHA BEIZNE RABBEHIM MIN KULLE AMRIN) To aaya ye farishte aur rooh kisi ek aasman se doosre aasman ki taraf utar kar aate hain? Agar wo ye kahen ke aasman se aasman ki taraf aate hain to tum ye kaho ke kisi aasman me to koi aisa hai hi nahi jo khuda ki itaat chodkar nafarmani kare. Aur agar wo ye kahen ke aasman se zameen ki taraf aate hain aur zameen hi ke rehne wale tamam maqlooq se zyada iske mohtaj hain to tum ye kaho ke unko kisi sayyed wa sardar ki zarurat hai jiske paas wo apne bhagde qaziyye faisle keliye lejaen.  Agar wo ye kahen ke khalifa jo bhi ho wo unka hakim hai to tum kaho ke khudaye taala farmata hai ALLAHO WALIUL LAZINA AAMANU YUQREJOHUM MINAZ ZULUMATE ILAN NOOR.  WAL LAZINA KAFARU AOLIYA’AHUMUT TAGHUTO YUQREJUNAHUM MINAN NOORE ILAZ ZULUMAAT.  OULAEKA ASHABUN NAARE HUM FIHA QALEDOON. (Dekho Safa 66 Satar 8) Is se ye maloom huwa ke aasmano me aur zameen me koi wali khuda ka aisa nahi hai jiski taeed khud khudaye taala na farmata ho.  Aur jiski taeed khudaye tala farmaega is se koi khata na hogi.  Aur Zameen Me Koi Dushman Khuda Ka aisa nahi hai jo khuda ki nusrat se mehroom na ho.  Aur jo nusrat se mehroom hai is se kisi sawab ki baat ki ummid nahi hosakti.  Ab jaisa ke ye zaroor hai ke har amr aasmaan se utrega jiske mutabeq zameen ke rehnewalay amal daramad karen isitarha ye bhi zaroor hai ke koi sahibe amr ho jiske paas wo amr utare.  Agar wo kahen ke hum to aise kisi ko nahi jantay?  To tum Kaho Ke Ab Jo Tumhara Ji Chahe kaho.  Khudaye Taala ne to isko rawa nahi rakha ke baad Janabe Mohammade Mustafa SAWS ke Apne bando ko bila hujjate khuda aur bila Waliyye Amr ke chod de.  Hazrat (a.s.) farmate hain ke itna irshad farmakar mere walide majid khamosh hogaye.  Ispar Hazrate Ilyas (a.s.) ne kaha Yabna Rasulallah SAWS ek atkao hai.  Bhala wo agar ye kahen ke allah ki hujjat qurane majeed hai? Farmaya is surat me mai inhe ye jawab doonga ke Quran to bolne wala nahi hai ke wo kisi khaas cheez ka hukum deta ho aur kisi baat se mana karta ho balte quran ke kuch ahel hain jo hukum bhi dete aur mana bhi karte hain.  Neez ye kahunga zameen ke rehnewalo me se kisi kisi par koi musibat aisi aapadti hai jo is saal keliye maqsoos hoti hai aur aisa bhi hukum inko milta hai jisme iqtelaf hota hai.  In bato ka koi zikr qurane majeed me nahi hai.  Aur allah Taala ko ye manzoor nahi haike iske ilm me jo aazmaesh hain wo zameen me aamtaor par zahir hojaen.  Aur Iske hukum me inka rad karnewala bhi koi nahi aur na ahle zameen ki musibat ko dafa karnewali koi cheez hai.  To Ab Kya kahenhe?  Hazrate Ilyas (a.s.) ne kaha Yabna Rasulallah saws Yahan To Aakar band hojaenge.  Maine Is baat ki gawahi deta hoon ke Khudaye Azza Wa Jal khoob jaanta hai ke maqlooq par zameen me kaunsi musibaten padnewali hain aur deen ke baray me ya aur aur tarah khud unki zaat par kya kya musibaten aanewali hain.  Qurane majeed ko to sirf ek raahbar banadiya hai.  Phir Hazrate Ilyas (a.s.) ne kaha Yabna Rasulallah saws Agar Koi Kahe ke qurane majeed raahbar kiska hai?  Farmaya Haan Iska jawab ye hai ke isme ahkaam ijmal ke saath hain aur inki tafseer wa tafseel hakim ke paas hai.  Aur Khudaye Taala Ko Ye Kisi Tarha Manzoor Nahi Ke Iske Bande Par Koi Musibat Iske Deen Ke Baray me waqe ho ya Iski Zaat ke bare me ya is ke maal ke bare me.  Aur Zameene Khuda par koi hakim iski taraf se muqarrar na ho jo is musibat me sahi faisla denewala iska samjhadene wala ho.  Imam alaihis salaam farmate hain ke ye sunkar Hazrate Ilyas (a.s.) ne farmaya ke is baat me bhi aapne Aisi hujjat se band kiya ke aapke dushman ko khuda par iftera karna padega aur ye kehna pade ke allah ki hujjat hi nahi.  Ab mujhe in do ayato ki tafsir aur batadijiye.  LEKAILA TASAO ALA MA FATAKUM (Dekho Safa 862 Satar Aakhir)  Farmaya ye to Hazrat Ali Murtuza Alaihis Salaam Ke Saath Maqsoos Hai (Matlab ye hai ke in ko hukum hai ke tumhare haath se jo kuch nikal jaye iska afsos mat karo) (Aur doosri ayat) WALA TAFRAHU BEMA AATAAKUM (Dekho Safa 863 Satar 1) Farmaya Ye abubakar aur iske ashab ke baray me hai.  Matlab iska ye hai ke jo kuch tumko diya hai isme baad Janabe Rasulekhuda SAWS ke Tumhari Ek Ye Aazmaesh bhi Hai Jo Maine ki.  Hazrat Ilyas (a.s.) ne sunkar kaha ke mai gawahi deta hoon ke beshak aap hi aisa hukum desakte hain jisme koi iqtelaf na ho.  Imam alaihis salaam farmate hain ke iske baad wo utkar tashreef legaye aur phir maine inhe na dekha.

Neez Hazrate Abu Jafar alaihis salaam se manqool hai ke aye grohe shia Surah e INNA ANZALNAHU FI LAILATIL QADR ke saath mubahesa karo to tum hamesha apne dushmano par ghalib aaoge kyunki qasam bakhuda Janabe Rasulekhuda saws KE tamam maqluqe khuda par ye hujjate khuda hain aur ye tumhare deen ke sardar hain aur ye hamare ilm ki inteha hai.  Ay Grohe Shia Tum HAA MEEM WAL KITABIL MUBEEN.  INNA ANZALNAHU FI LAILATIM MUBARAKTIN INNA KUNNA MUNZEREEN. (Dekho Safa 791 Satar 3) Ke Zariye se mubahesa karo isliye ke wo Janabe rasulekhula saws Ke baad Sahibane Amr Ke Saath maqsoos hai.  Ay Grohe Shia Khudaye Taala Farmata Hai WA IM MIN UMMATIN ILLA KHALAFIHA NAZEER. (Dekho Safa 798 Satar 1) Kisine Arz Ki Ke Ya Abu Jafar (a.s.)! Kya Is ummat Ke Daranewale Janabe rasulekhula saws na the?  Farmaya Haan! Tu Sach Kehta Hai Magar Kya Besat Se Pehle Aanhazrat (saws) Atrafe Aalam Me Daranewale The? Sael Ne Arz ki nahi! Hazrat Abu Jafar alaihis salaam ne farmaya kya teri samaj me ye aata hai ke jaisa Janabe rasulekhula saws ko khudaye taala ne nazeer banakar maboos kiya koi aur nazeer maboos na kiya hoga?  Arz ki kyun nahi! Maboos kyun na kiya hoga?  Farmaya ye samajme aata haike jab Janabe rasulekhula saws Ko Isne Uthaliya To Koi Aur Daranewala Ne Bheja Hoga?  Agar Tu Kahe Nahi To Goya Janabe rasulekhula saws Ne Apni ummat ke in sab logo ko zaya kardiya jo Aanhazrat (saws) Ki Wafat Ke Waqt Baap ke Sulb Me The Ya Maa Ke Pet Aur Goad Me.  Kisi Ne Arz Ki Kya Qurane Majeed Inko Kaafi Nahi?  Farmaya Kaafi Hai Agar Is Ke Mufassir Ko Pale.  Tab Arz Ki Kya Janabe rasulekhula saws Ne Iski Tafsir Nahi Ki?  Farmaya Poori To Ek Shaks Keliye Ki Aur Baaqi Sab Ummat Keliye Iski Zarurat Ke Mawafiq Tafsir Ki Aur Wo Shaks Khaas Ali Ibne Abi Talib alaihis salaam Hain.  Sael Ne Arz kiya ke Ya Abu Jafar alaihis salaam! Kya Ye Amr aisa khaas hai ke aamlog iske hamil nahi hosakte?  Farmaya zaroor Asrare Khuda Khaas Hain.  Dekhle! Khuda Ko Ye To Kabhi Bhi Manzoor Nahi Tha Ke Batil Khudaon Ki Parastish Ki Jae.  Magar Jis Waqt Tak Deen Ke Zahir karneka waqte moayyan na aagaya inki pooja hoti hi rahi.  Isitarha Janabe rasulekhula saws Amre Islam Ko Hazrate Khadijatul Kubra Salamullahe Alaiha (Aur Ali Murtuza alaihis salaam) Par Zahir Karke Aoron Se chupate hi rahe.  Jabtak ke Elane Aam Karneka hukum na aagaya.  Sael Ne Arz Ki To Deen Ke Hakim Keliye Ye Chupana Lazim Hoga?  Farmaya Kya Ali Ibne Abi Talib alaihis salaam Is din se jis din se ke Janabe rasulekhula saws Ke Saath Islam Lae Is waqt tak nahi chupaya jabtak ke Aanhazrat (saws) Ne Apne Amr Ko Zahir Kiya?  Arz Ki Zaroor Aisa Huwa.  Farmaya Bas Isitarha Humko Bhi Hukum Diya Gaya Haike Is Waqt Tak Chupaen Jabtak Ke Qudrat Ke Likha Waqt Poora Ho.