Categories
Nahjul Balagha

NAHJUL BALAGHA QUTBA NO. 2

BISMILLAHI AR RAHMAN AR RAHEEM

Siffeen se palat ne ke baad farmaya;

Allah ki hamd o san’aa karta hoon, is ki nematoun ki takmeel chahiye, is ki izzat wa jalaal ke aagay sar jhukaane aur us ki maasiyat (na farmani) se hifazat haasil karne ke liye aur us se madad maangta hoon us ki kifayat aur dastageeri ka mohtaaj hone ki wajah se jise wo hidayat kare wo gumaraah nahi hoya jise wo dushman rakhe usey kahin thikana nahin milta jis ka wo kafeel ho wo kisi ka mohtaaj nahin rehta ye (hamd aur talab e imdaad) wo hai jis ka har wazan mein aane wali cheez se pallah bhaari hai aur ganj garaan maaye se behtar wa bartar hai. Main gawahi deta hoon ke Allah ke alawa koi mabood nahin jo yakta wa la-shareek hai. Aisi gawahi jis ka khuloos parkha jaa chukka hai. Zindagi bhar hum isi se wabasta raheinge aur isi ko pesh aane wale qatraat le liye zaqeera bana kar rakheinge, yehi gawahi imaan ki mazboot buniyaad aur husn e amal ka pehla qadam aur Allah ki khushnoodi ka zariya aur Shaitaan ki doori sabab hai aur ye bhi gawahi deta hoon ke Mohammad saws is ke abd aur rasool hain jinhein shohratyaafta deen manqoolshuda nishaaniaan likhi hui kitaab zoofishaan nor chamakti hui roshni aur faisla kun amr ke saath bheja taake shukook wa shubahaat ka izaala kiya jaaye aur dalael (ke zaiye se) se hujjat tamaam ki jaaye. Ayatoun ke zariye se daraya jaaye aur uqoobatoun (azaab) se khauf dilaya jaaye. (is waqt haalat ye thi ke) log aise fitnoun mein mubtela the jahaan deen ke bandhan shakasta, yaqeen ke sutoon mutazalzal, usool muqtalif aur halaat paragandha the. Nikalne ki raahein tang wa tareek thi. Hidayat gumnaam aur zalalat humgeer thi.

Allah ki muqalefat aur Shaitaan ko madad di jaa rahi thi, imaan be sahara tha chunanche is ke sutoon girgaye aur shahraahein ujad gayi wo Shaitaan ke peeche lag kar is ki raahoun par chalne lage aur is ke ghaat par utar padhe.in hi ki wajah se is ke pharere har taraf lehrane lage the aise fitoun mein jo inhein apne samoun se roundte aur apne khuroun se kuchalte the. Aur apne nachboun ke bal mazbooti se khade hue the  toh wo log in mein har aan wa sar gardaan,jaahil wa fareibqor wo the. Ek aise ghar mein jo khud achcha magar us ke bas ne walay bure the, jahaan neend ke bajaay bedaari aur surme ki jagah aansoo the, is sarzameen par aalim ke muh mein lagaam thi aur jaahil moazziz aur sarfaraaz tha.

Isi qutbe ka ek hissa jo Ahlebait e Nabi saws se muta-allaq hai ;

Wo sir e khuda ke amen aur is ke deen ki panaahgah hai, ilm e Ilahi ke maghzan (khazane) aur hikmatoun ke marjah hain. Kutub e aasmani ki ghaadiyaan aur deen ke pahaad hain, inhi ke zariye Allah ne is ki pusht ka qam (jhukaw) seedha kiya aur is ke pahluoun se zauf (kamzoori) ki kapkapi door ki.

Doosroun ke muta-allaq ; Inhoun ne fasq (jhoot) wa fujoor ki kaasht (cultivate) ki ghaflat wa fareib ke paani se, is ummat mein kisi ko Aal e Mohammad saws par qiyaas nahi kiya jaa sakta. Jin logoun par in ke ahsaanaat humesha jaari rahe hoo wo in ke barabar nahi ho sakte. Wo deen ki buniyaad aur yaqeen ke sutoon hain. Aage badh jaane walay ko in taraf palat kar aana hai aur peeche rah jaane walay ko in se aakar milna hai. Haq e Vilayat ki khususiat in hi ke liye hai aur in hi ke baare mein Paighambar saws ki wasiat aur in hi ke liye wirasat hai. Ab ye waqt wo hai ke Haq apne ahal ki taraf palat aaya aur apni sahih jagah par muntaqil hogaya.