108. Surah Al-Kausar

               BISMILLAHI AR RAHMAN AR RAHEEM Rehman Wa Raheem Khuda Ke Naam Se (Shuru Karta Hoon) INNA A’TAINAA KAL KAUSAR Yaqinan (Aye Rasool SAWS) Humne Tumko Kausar Ata Ki Hai FASALLI LI RABBIKA WANHAR Ab Tum Apne Parwardigar Keliye Namaz Parho Aur Apne Dono Kano Tak Buland Karo INNA SHAANI’AKA Read more…