BISMILLAHI AR RAHMAN AR RAHEEM

Fitnoun ke waqayh hone ka aaghaaz wo nafsaani khwahishein hoti hain jin ki pairvi ki jaati hai aur won aye ijaadkarda ahkaam ko jin mein Quraan ki muqalifat ki jaati hai aur jinhe farough dene ke liye kuch log Deen e Ilahi ke khilaaf baaham ek doosre ke madadgaar ho jaate hain, toh agar baatil Haq ki aamezish se khaali hota, toh wo dhoondne waloun se poshidah na rehta aur agar Haq wa baatil ke shaaybe se paak wa saaf saamne aata to anaad rakhne wali zabaanein bhi bandh hojati. Lekin hota ye hai ke kuch idhar se liya jaata hai aur kuch udhar se aur donoun ko aapas mein ghalt malt kar diya jaata hai.

Is mauqeh par Shaitaan apne par chaa jata hai aur sirf wahi log bache rehte hain jin ke liye taufeeq e Ilahi aur inayat e khuda wandi pehle se maujood ho.