BISMILLAHI AR RAHMAN AR RAHEEM

Allah ke liye hamd wa sanaah hai    jab bhi raat aaye aur andhera chaaye aur Allah ke liye taareef wa tauseef hai jab bhi sitaare nikle aur doobe aur is Allah ke liye madhaa wa sataesh hai ke jis ke inaamaat kabhi khatm nahi hote aur jis ke ehsaanaat ka badla utaara nahi jaa sakta.

(aagaah raho ke) main ne fauj ka har awwal dasta aage bhej diya hai aur usey hukm diya hai ke mera farmaan pohonchne tak is dariya ke kinare padhaav dale rahe aur mera iraada hai ke is pani ko uboor kar ke is chote se girooh ke paas phonch jaoon jo atraaf e Dajla (Madaen) mein aabaad hai, aur isey bhi tumhare saath dushmanoun ke muqable mein khada karoun aur inhein tumhare kamak ke liye zaqeerah banaoun.