BISMILLAHI AR RAHMAN AR RAHEEM

Ay Kufa ! ye manzar goya apni aankhoun se dekh raha hoon ke tujhe is tarha se kheincha jaa raha hai jaise bazaar e Ukaaz (Rasoolallah saws se qabl shahr e Makkah mein ek bazaar lagta tha) ke wabaghat kiye hue chamde ko aur masaeb wa aalaam ki taaqat wa taareeq se tujhe kuchla jaa raha hai aur shadaed wa hawadas ka tu markaz bana hua hai. Main jaanta hoon jo zaalim wa sarkash tujh se burai ka irada karega Allah usey kisi musibat mein jakdega aur kisi qaatil ki zad par le aayega.