BISMILLAHI AR RAHMAN AR RAHEEM

Khuda ki qasam mujhe paighamoun ke pohonchane, waadoun ke poora karne aur ayatoun ki sahih taweel bayaan karne ka khoob ilm hai aur hum Ahlebait (Nabuat) as ke paas ilm wa maarefat ke darwaaze aur shariat ki roshan raahein hain, aagah raho ke deen ke tamaam khwaneen ki rooh ek aur is ki raahein seedhi hain, jo in par holiya wo manzil tak pohonch gaya aur bahrayaab hua aur jo thahra raha wo gumraah hua aur (aakhirkaar) naadim wa pareshaan hua. Us din ke liye amal kar ke jis ke liye zaqeere faraham kiye jaate hain aur jis mein neiyyatoun ko jaancha jaata hai, jise apni hi aql faayda na pohonchaye ke jo us ke paas maujood hai to (doosroun ki) aqlein ke jo is se door aur aujhal hai, faayda rasaani se daro ke jis kit apish tez aur gehrai bohot zyaada hai, aur (jahaan pahanne ko) lohe ke zewar aur (peene ko) peep bhara lahoo hai. Haan jis shaqs ka zikr khair logoun mein khuda barqaraar rakhe wo is ke liye is maal se kahin behtar hai, jiska aisoun ko waaris banaya jaata hai jo is ko sarahte tak nahin.