BISMILLAHI AR RAHMAN AR RAHEEM

Jang E Jamal Ke Ashaab Ke Muta-Allaq Farmaya-;

Ay Raad Ki Tarha Garje Aur Bijli Ki Tarha Chamke, Magar In Donoun Baatoun Ke Bawajood Buzdili Hi Dikhai Aur Hum Jab Tak Dushman Par Toot Nahi Padhte Garajte Nahi Aur Jab Tak (Amali Taur Par) Baras Nahi Lete (Lafzoun Ka) Sailaab Nahi Bahate.