BISMILLAHI AR RAHMAN AR RAHEEM

Ye Kalaam Zubair Ke Muta-Allaq Is Waqt Farmaya Jab Ke Halaat Isi Qism Ke Bayaan Ke Mutaqazzi The, Wo Aisa Zaahir Karta Hai Ke Is Ne Bay-At Haath Se Karli Thi Magar Dil Se Nahin Kit Hi, Bahr E Soorat Is Ne Bay-At Ka Toh Iqraar Kiya Lekin Is Ka Ye Adaa Ke Is Dil Mein Khot That Oh Usey Chahiye Ke Is Daave Ke Liye Koi Daleel Pesh Kare Warna Jis Bay-At Se Munharif Hua Hai Is Mein Waapas Aaye.