BISMILLAHI AR RAHMAN AR RAHEEM

Inhoun Ne Apne Har Kaam Ka Karta Dharta Shaitaan Ko Bana Rakhkha Hai Aur Is Ne In Ko Apna Aala Kaar Bana Liya Hai, Is Ne In Ke Seenoun Mein Ande Diye Hain Aur Bachche Nikaale Hain Aur In Hi Ki Goodh Mein Wo Bachche Reingte Aur Chalte Koodte Hain Wo Dekhta Hai Toh Unki Aankhoun Se Aur Bolta Hai Toh Unki Zabanoun Se. Is Ne Inhein Khataoun Ki Raah Par Lagaya Hai Aur Badi Baatein Saj Kar Un Ke Saamne Rakhkhi Hain Jaise Us Ne Inhein Apni Tasallat Mein Shareek Bana Liya Ho Aur Inhi Ki Zabaanoun Se Apne Kalaam E Baatil Ke Saath Bolta Hai.